Semalt haker hüjümlerine garşy göreşmek üçin ynandyryjy pikirleri paýlaşýar

Her bir elektron söwda çemeleşmesi belli bir derejede ygtybarly howpsuzlyk derejesine mätäç. Web sahypasynyň eýesi üçin hakerlerden uzak durmak, karýeraňyzyň iň möhüm taraplaryndan biri bolup biler. Köplenç hakerler administrator paneli dolandyryşyndan we kompaniýanyň web sahypalaryndan degişli maglumatlardan daşlaşmak üçin saýtlary nyşana alýarlar. Bu maglumatlar, gymmatly müşderi maglumatlary, kredit kartoçkasy maglumatlary hem öz içine alyp biler.

Web sahypaňyzy ätiýaçlandyrmak gowy zat bolup biler. Processhli proses pese gaçsa, elmydama gaýdyp gelip bilersiňiz. Müşderi maglumatlaryňyzyň howpsuzlygy, kompaniýanyň web sahypasynyň dolandyryjysy hökmünde siziň eliňizde. Netijede, gözleg motory optimizasiýa meselesiniň we amallarynyň hemmesiniň pese gaçmagyna ýol berýärsiňiz.

Semalt” -yň uly müşderi üstünligi dolandyryjysy Jek Miller web sahypaňyzy hakerlerden goramagyň käbir usullaryny suratlandyrýar:

Howpsuz parollary ulanyň.

Sahypaňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmegiň iň aňsat usullaryndan biri, ygtybarly parollary ulanmakdyr. Her bir haker paroly çaklamaga synanyşmak bilen başlaýar. 12345 ýaly umumy parollar ygtybarly däl we kimdir biriniň aňsat çaklamasy bolup biler. Şeýle hem adamyň çaklap biljek sözlerini ulanmazlyk akyllydyr. Web sahypaňyza girýän islendik adamyň ygtybarly paroly bolmaly. Gowşak parol, web sahypaňyzyň hakerlere gowşaklygyny ýokarlandyrýar.

Kodlaşdyrmak.

Käbir kodlanmadyk web sahypalary käbir arzan ekspluatasiýalara sezewar bolýarlar. Sahypaňyzy dizaýn edeniňizde, dürli uçlardan aralaşmagyna ýol bermeýän kodlaşdyryş gurluşyny ulanmak möhümdir. Käbir PHP web sahypalary gowy mysal bolup biler. Bu web sahypalary şeýle bir ygtybarly däl welin, Linux enjamy bolanlaryň hemmesi diýen ýaly maglumat bazasyna girip biler. Mundan başga-da, “Havij” ýa-da “Browser Execution Framework” (BeeF) ýaly ýönekeý gurallar, administrator parolyny ulanmazdan maglumat bazasyna uzakdan girip biler.

HTTPS ulanyň.

URL-ler üçin ýerüsti gatlak goragyny ulanmak, ulanyjylaryňyzy iň aňsat haker synanyşyklaryndan gorap biler. HTTPS, bir web sahypasyna gizlin şahsy maglumat berlende adama howpsuzlygy we howpsuzlygy üpjün edip biler. Beýleki onlaýn hosting protokollary bilen bu hili howpsuzlyk mümkin däl. Howpsuzlygyň bu görnüşi barada gelýänlere duýgur bolmak hem möhümdir.

Howpsuzlyk plaginlerini ulanyň.

Web sahypasy ýerleşdirilende we SEO awtomatlaşdyrylanda, web sahypaňyzyň işlemegini üpjün edip biljek käbir pluginler bar. Mysal üçin, käbir adamlar BulletProof Security guralyny ýa-da iThemes Security ulanyp bilerler. Bu gurallar islendik platformada ýa-da programma programma interfeýsinde bar bolan gowşaklygy tertipläp biler.

Netije

Web sahypasynyň we müşderileriniň howpsuzlygy, hakerlerden uzak durmak ukybyna bil baglaýar. Hakerler dürli faktorlar üçin saýtlary nyşana alyp bilerler. Ilki bilen, sahypaňyzy ýykmaga synanyşýan bäsdeş kompaniýa degişli bolup biler. Beýleki ýagdaýlarda, niýetleri düşnüksiz, ýöne kompaniýanyňyzyň işleýşini bulaşdyrmaga ynamly adamlar bolup bilerler. Netijede, hakerlerden, esasanam web sahypasy nukdaýnazaryndan uzak durmagyň möhüm tarapy bolup biler. Bu gollanma, sahypaňyzyň howpsuzlygyny berkitmek bilen size ýetmäge kömek edip biler. Mundan başga-da, müşderileriňiz howpsuz bolup bilerler.

mass gmail