Semalt hünärmeni: Onlaýn galplyk näme üçin ýüze çykýar?

Onlaýn galplyk elektron söwda pudagy üçin uly howp boldy. Adatça, web ussatlary ilkinji zarýadyny alanda aldawçylygyň töwekgelçiligine düşünýärler. Galplygyň bu görnüşi dünýäniň köp sebitinde giňden ýaýran hem bolsa, onlaýn kezzapçylykdan ýitgileriň köpüsini ABŞ öz üstüne alýar.

Internet galplygy dürli sebäplere görä adatydyr. “ Semalt” -yň müşderi üstünlikleri dolandyryjysy Maks Bell, hüjümleri ýeňip geçmäge kömek etmek maksady bilen iň möhüm onlaýn galplyk faktlaryny düzdi .

Ogurlanan kredit kartoçkasy maglumatlary satyn almak aňsat. Internet galplygy hukuk goraýjy edaralaryň sanawynda ileri tutulýan mesele däl, sebäbi şular ýaly kazyýet işlerine garamak üçin ýeterlik subutnamalary we çeşmeleri ýygnamak kyn. Netijede, kazyýet işi seýrek bolýar.

Onlaýn galplyk nähili işleýär

1-nji tapgyra:

Kredit kartoçkasy maglumatlary ýeke-täk kiber jenaýatçylary ýa-da hünärmen hakerleriň uly topary tarapyndan ogurlanýar.

Adatça, hakerler ýa-da jenaýatçy sindikatlar islendik maliýe ýa-da şahsy maglumatlary almak üçin kärhanalara we guramalara hüjüm edýärler. Zerur maglumatlary alansoň, gara bazara satýarlar. Hakerleriň kart eýesi barada näçe köp maglumat bar bolsa, gara bazardaky maglumatlaryň bahasy şonça-da ýokarydyr.

2-nji tapgyra:

Ogurlanan maglumatlar 3-nji tarapa satylýar.

Köplenç şahsy ýa-da maliýe maglumatlary ogurlaýan adamlar maglumatlary ulanýan adamlar däl. Adatça, hüjüm näçe uly bolsa, başlangyç hakeriň maglumatlary galplyk etmek üçin ulanmagy ähtimal.

3-nji tapgyra:

Aldawçylar kartoçkany barlaýarlar we tükenýärler.

Aldawçylar kredit kartoçkasy maglumatlary alanda, işjeň kartoçkalary ýat kartoçkalardan aýyrýarlar. Kartyň işjeňdigini ýa-da ýokdugyny bilmek üçin kezzaplar onlaýn satyn alýarlar. Geleşik üstünlikli bolsa, kredit kartoçkasyny tükenmäge başlaýarlar.

Maglumat hakerleriniň näçeräk eýeçiligine baglylykda, kartoçkanyň kanuny eýeleri hökmünde geçip bilerler we hatda oýunlarynda onlaýn galplyk süzgüçlerini hem ýeňip bilerler.

Näme üçin internet galplyklaryny yzarlamak seýrek

Hakerleri kitaba getirmek köplenç köp sebäplere görä kyn mesele. Ilki bilen, kazyýet işinde kynçylyk döredýän döwlet we halkara serhetlerinden geçmeli.

Ikinjiden, onlaýn galplyklar barada subutnamalary ýygnamak elmydama kyn. Kart eýesini görkezýän kezzap, täze e-poçta salgysyny bellige alýar we galp at bilen poçta gutusyny kärendesine alýar. Bu jenaýaty kezzap bilen baglanyşdyrmak üçin gaty az subutnama galdyrýar. Netijede, hukuk goraýjy edaralarda jenaýaty yzarlamak üçin ýeterlik subutnamalar bolmazlygy mümkin.

Mundan başga-da, elektron söwda jenaýaty köplenç pes ähmiýetli mesele hökmünde kabul edilýär. Sebäbi ogurlanan pullaryň ortaça mukdary köplenç az bolýar. Şol bir wagtyň özünde, pidanyň, esasanam kartyň eýesine kartoçka beren bank tarapyndan yzyna gaýtarylyp beriljekdigi kepillendirilen halatynda kezzapçyny yzarlamak islemezligi mümkin. Elektron söwda saýtlarynyň galplyk bilen ýitirýän ortaça mukdaryny FBI we beýleki hukuk goraýjy guramalaryň öz sahypalarynda ara alyp maslahatlaşýan ýagdaýlary bilen deňeşdireniňde, elektron söwda galplyklarynyň bu edaralar üçin pes ähmiýetli mesele bolup durýandygyna düşünip başlaýarsyň. Aslynda, FBI ýaly edaralaryň beýle hadysalara üns bermeýänligi däl-de, eýsem bu kiber jenaýatçylary yzarlamak üçin ýeterlik işçi güýji ýok.

mass gmail